Српски културни образац у светлу српске књижевне критике

Милан Радуловић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2015.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-218-8
UDK 821.163.41.09(082)
    316.7(=163.41)(082)
    323.1(=163.41):316.32(082)
    82.09(497.11)(082)
COBISS.SR-ID 216601356

Кратак опис:

Српски културни образац у светлу српске књижевне критике пети је тематско-проблемски зборник радова посвећен проучавању српске књижевне критике у Институту за књижевност и уметност. У досадашњим истраживањима српске књижевне критике српски културни образац је идентификован као сушти проблем, стална имплицитна тема српске књижевне мисли. Стога је природно да оно што је у ранијим проучавањима било подразумевано, у овом зборнику буде стављено у фокус истраживања. Појам српски културни образац незаобилазан је и у саморазумевању књижевне критике, односно у метакритици; кад год проблематизује питање сопственог смисла и сопствене сврхе, књижевна критика актуализује феномен српског културног обрасца; на питање о смислу сопственог постојања односно стварања и настајања, као и о сопственој улози у духовном животу српског народа, књижевна критика може да одговори једино на фону или у светлу српског културног обрасца као широког и свеобухватног, иако јасно недефинисаног феномена.

Како запажа рецензент Радивоје Микић, „логично је што су радови у овом зборнику посвећени односу између културног обрасца и конкретних облика проучавања српске књижевности, у распону од друге половине 19. века до данас, пошто се већ у другој половини 20. века јављају и оне теоријске оријентације које, и појединачни текст и читаву књижевност, настоје да посматрају у оквирима онога што се, зависно од теоријске подлоге, може означити и као модел културе и као културни образац“. Дакле, овај зборник једновремено је сублимација досадашњих проучавања српске књижевне критике, и одговор на искушења и изазове пред којима се књижевна мисао налази данас, а можда и путоказ којим би смером ваљало да се развија у непосредној будућности.