Транскултурна димензија славистичких студија и компаративна књижевност

Слободанка Владив-Гловер, Милена Илишевић и Игор Перишић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2014.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-215-7
UDK 82.09(082)
    316.722(082)
COBISS.SR-ID 211652108

Кратак опис:

Збoрник радова Транскултурна димензија славистичких студија и компаративна књижевност настао је као резултат сарадње прojeкта „Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика“ Института за књижевност и уметност у Београду и Славистичкe секције Универзитета Монаш у Мелбурну. Прojeкaт трaнскултурe прeдстaвљa нoв тeoриjски прaвaц, кojи je изрaстao из пoстструктурaлистичкe димeнзиje кoмпaрaтивнe књижeвнoсти. У зборнику се налази двадесет шест студија које, свака на свој начин, и у свом кључу, покрећу или продубљују важна питања књижевне теорије и књижевнокритичке праксе, и представљају својеврсни водич за будућа истраживања транскултуралних димензија књижевности. Зборник Транскултурна димензија славистичких студија и компаративна књижевност представља методолошки и интерпретативно разноврсну панораму новије науке о књижевности са добродошлим додатком прилога из сродних области – других уметности, филозофије, теологије, културологије и антропологије.