Промишљања традиције. Фолклорна и литерарна истраживања

Бошко Сувајџић и Бранко Златковић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2014.

Ознаке:

UDK 821.163.41.09:398(082)
    821.163.41.09(082)
    398(082)
ISBN 978-86-7095-207-2
COBISS.SR-ID 205685516

Кратак опис:

Зборник радова Промишљања традиције – фолклорна и литерарна истраживања (прир. Б. Сувајџић, Б. Златковић. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2014) садржи 49 текстова и објављен је у част Мирјани Дрндарски Љубинковић и Ненаду Љубинковићу, истакнутим историчарима књижевности и фолклористима. Како је то уобичајено за пригодна издања ове врсте, зборник почиње биобиблиографским радовима у којима се истражују и описују научне делатности и свеукупно стваралаштво ових аутора. Нижу се, затим, текстуални прилози који су у већој или мањој мери у дослуху са разноврсним истраживачким, методолошким и теоријским интересовањима аутора. Такви радови подељени су у пет целина. У првој, уједно и најобимнијој, налазе се текстови о усменој (народној) књижевности. Сродним научним дисциплинама (митологији, етнологији и етномузикологији) посвећен је наредни блок радова, а потом следи корпус текстова који осветљавају компаративна изучавања књижевности. Четврто поглавље Зборника посвећено је поетичким и методолошким проблемима у науци о књижевности и фолклористици. У завршној тематској целини заступљени су радови о савременијим књижевним токовима и посебно о њиховим везама са фолклорним наслеђем и архетипским елементима. На крају књиге прилажу се библиографије радова М. Дрндарски и Н. Љубинковића. (Б. З).