Значај библиографије периодике за истраживање књижевности и културе

Ана Ћосић-Вукић и Весна Матовић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2014.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-209-6
UDK 011/016(082)
   821.163.41.09(082)
  050.488(497.11)(082)
COBISS.SR-ID 205863948

Кратак опис: