Поезија и поетика Милана Дединца

Слађана Јаћимовић и Светлана Шеатовић Димитријевић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2014.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-203-4
UDK 821.163.41.09-1
       821.163.41:929
COBISS.SR-ID 205163788

Кратак опис:

Зборник Поезија и поетика Милана Дединца настао је у оквиру пројекта Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст, а седамнаести је по реду у едицији Наука о књижевности: Поетичка истраживања. У зборнику се сабира тридесет радова распоређених у пет тематских целина које су усмерене на тумачење разнородних аспеката Дединчевог дела. На крају зборника дат је и Фото-блок који чине неке од најзначајних фотографија из живота Милана Дединца, као и репородукције насловних страна првих издања његових дела и илустрација које су их пратиле.

Први тематски блок чине текстови посвећени пре свега поетичким питањима, као и месту поезије овога песника на развојној лествици српске лирике. О томе пишу Јован Делић и Радован Вучковић, Петар Пијановић пажњу усмерава на културне утицаје, Александар Јерков у контексту Дединчеве поетике тумачи мотив заборава, док Александар Петров и Бојан Јовић сагледавају место овог песника у надреалистичком кругу, односно у свеукупним радикалним преокретима које је донела српска авангарда.

У другој тематској целини аутори своју пажњу усмеравају на различите особености Дединчевог дела: Драган Хамовић тумачи Дединца у контексту „стражиловске линије“ српске поезије, Владимир Гвозден објашњава генезу идеје чисте лирике, Биљана Андоновска пажњу усмерава на Дединчев „надреализам са коментарима“, а Небојша Лазић упућује на интеракцију романтизма и надреализма. Јелена Новаковић и Весна Елез испитују дијалог који Милан Дединац води са француским песницима, пре свега са Артуром Рембоом.

Разнородним тумачењима чувене Дединчеве поеме Јавна птица посвећено је треће поглавље зборника (Бојана Стојановић Пантовић, Тихомир Брајовић, Соња Чабрић и Соња Веселиновић), а у текстовима Александра Јовановића и Јелене Милинковић указује се и на особеност и значај Песмама из дневника заробљеника број 60211. У текстовима који чине четврту тематску целину зборника аутори тумаче разноврсне специфичности, односно поједине мотивско-тематске аспекте и језичко-стилске карактеристике Дединчеве лирике: мотиве сунца и мора (Светлана Шеатовић Димитријевић), детињства (Валентина Хамовић), самоће (Зорана Опачић), путописне елементе (Слађана Јаћимовић), симболику ветра (Персида Лазаревић ди Ђакомо), језичке и стилске особености (Александар Милановић). Последња тематска целина зборника заокружује свеобухватно и мноструко тумачење поезије овог српског песника. О везама између Дединца и других песника пишу Горан Коруновић, Марко Аврамовић и Бранко Вранеш, Сања Париповић анализује песму „Ноћ дужа од снова”, а Мина Ђурић издвајаја елементе драмског у поезији и поетици Милана Дединца.

Зборник Поезија и поетика Милана Дединца сабира у себи разнородна поручавања дела овог песника и то са различитих поетичких, као и интердисциплинарних позиција. Отуда је он драгоцен допринос тумачењу овог значајног српског песника прошлога века, који је дуго неправедно остао без дубљег и системског читања и тумачења. Сагледавајући Дединчево дело из различитих аспеката, учињен је значајан допринос његовом свеобухватном тумачењу и додатно расветљен значај овог писца и његово место у развоју српске поезије.