Традиција просвећености и просвећивања у српској периодици

Татјана Јовићевић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2012.

Ознаке:

UDK 050+070(497.11)"17/19"
   130.2(497.11)"17/18"
   821.163.41.02PROSVETITELJSTVO
ISBN 978-86-7095-181-5
COBISS.SR-ID 192846860

Кратак опис:

Настао у години обележавања двестогодишњице Доситејеве смрти, зборник је руковођен тежњом да се просветитељски покрет и епоха просвећености, најчешће готово персонификовани у Доситејевом лику, представе у ширем контексту, а традиција просветитељских идеја истражи на посебно дефинисаном плану актуелнe јавнe мисли и делања.

Хронолошки, зборником је обухваћен период од антиципација овог корпуса идеја у преддоситејевској епохи, пре конституисања пуне доктрине просвећености (Орфелинов Магазин, 1768), до одјека у авангардним публикацијама између два светска рата и у традицији марксистичке мисли педесетих година 20. века. Истовремено, питање обима и садржаја термина просветитељство / просвећеност / просвећивање и разматрање „против-просветитељских“ струјања и идеја – присутних у романтизму и авангардним покретима, али, у извесним облицима, и унутар реалистичке парадигме – методолошки је конципирано као интегралан и значајан део истраживачких напора.

С обзиром на опредељеност за истраживање укупности овог наслеђа у периодичким публикацијама, условљеним својом медијском функцијом, питање присуства одређених ставова или идеја овде се у великој мери јавља и као питање њиховог пласирања у јавности и (културних) политика које иза тога стоје. Инкорпорирање извесних из епохе преузетих „аксиома“ у друштвене и културне стандарде, обележило је како културне токове тако и друштвене и политичке концепте деветнаестог и двадесетог века, те овде заступљени радови прате њихову судбину на различитим плановима – књижевност, културна, друштвена и политичка историја – доприносећи расветљавању неких од централних аспеката нашег наслеђа.