Српска поезија у доба транзиције

Јана Алексић, Милица Ћуковић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2023.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-319-2;
COBISS.SR-ID 84048905

Кратак опис:

Зборник Српска поезија у доба транзиције проистекао је са округлог стола, одржаног 18. маја 2022. године у Институту за књижевност и уметност, у организацији научног одељења „Српска књижевност и културна самосвест“. Овај зборник, који су уредиле Јана Алексић и Милица Ћуковић, представља треће издање у едицији Културни оквири српске књижевности.

Циљ организовања округлог стола Српска поезија у доба транзиције и уређивања истоименог зборника садржан је у намери да се успостави критички пресек стања српског песништва у последњих тридесет година. Упркос томе што се континуирано одржавају научни скупови посвећени песништву појединачних аутора, како оних који припадају књижевној традицији и канону, а поводом обележавања јубилеја, тако и савремених, углавном поводом награда за целокупно песничко дело, може се запазити да у нашој академској јавности изостају темати и зборници радова у којима би се књижевноисторијски релевантно омеђио и дефинисао савремени српски песнички корпус и систематизовали његови поетички токови, књижевне естетике и културне идеологије. Из тих разлога, у овој публикацији окупљени су еминентни критичари различитих генерација, који мапирају тежишне аспекте савремених песничких тенденција и указују на проблемска места са којима се у свом раду суочавају наши ствараоци.

Доба транзиције изнедрило је и културни ангажман појединих стваралаца и нове песничке праксе, али и мноштво међусобно сучељених идеолошких становишта. Појава нових издавача и издавачких политика, али и нових модуса пласмана песничке речи усмеравају развој и утичу на поетичко и идеолошко профилисање савремене српске песничке сцене.

Стога се у тринаест радова овог зборника уочени песнички плурализам сагледава из више методолошких углова, поетичка опредељења аутора се на научно релевантан начин диференцирају и ситуирају унутар културног поља, како би се савесно и одговорно испитале могућности њиховог вредновања. Увиди и закључци изнети у радовима сабраним у овом зборнику требало би да послуже као подстицај за даља проучавања савремене српске поезије, њених поетичких и културолошких карактеристика.

Преузмите садржај зборника