Књижевни и критичарски опус Милана Кашанина

Ђорђе Нешић, Јана Алексић

Издавач:

КНЦ Милутин Миланковић : Институт за књижевност и уметност, 2018.

Ознаке:

ISBN 978-953-8241-01-7
ISBN 978-86-7095-242-3
COBISS.SR-ID 325693959

Кратак опис:

Зборник радова Књижевни и критичарски опус Милана Кашанина настао је као резултат рада истоименог скупа, одржаног 29. и 30. септембра 2017. године у Даљу и Белом Манастиру, а уз стручну сарадњу са Институтом за књижевност и уметност. Аутори зборника, еминентни књижевни критичари и историчари књижевности различитих генерација, са адекватног историјског одстојања, а из различитих методолошких углова, сагледали су и анализовали недовољно расветљене аспекте Кашаниновог обимног и разноврсног дела. У текстовима је аналитички пажљиво, прецизно и одговорно приступљено проблемским областима у којима се одвијала Кашанинова књижевна и научна активност.

Научна публикација обухвата студије, чланке и расправе посвећене приповедној прози и романима Милана Кашанина. Компетентно и студиозно ситуирано је Кашаниново књижевно стваралаштво у одговарајући контекст српског модернизма, са нагласком на његовим естетским преимућствима и поетичким особеностима. У појединим радовима указано је и на допринос који је Кашанин, као историчар књижевности и уметности, пружио у монографијама и студијама о старој, односно новој српској књижевности и култури. Истакнут је интердисциплинарни карактер његових научних текстова и публикација, чиме је назначена актуелност његовог методолошког поступка и указано на релевантне културноисторијске увиде и синтезе. Радови, засновани на истраживању мање познатих књижевноисториографских извора, преписке и рукописне заоставштине, померају угао посматрања и разумевања Кашанинових културних активности, његових релација са сувременицима, као и модусе њиховог рефлектовања, односно транспоновања у књижевни или научни текст.

Први зборник радова у српској науци о књижевности посвећен књижевнику и полихистору Милану Кашанину, како својом тематском обухватношћу, тако и резултатима разноврсних истраживања, отвара нове видове истраживања и одгонетања старе и нове српске књижевности.