Преплитања и укрштања (хибридност у књижевности)

Бојан Јовић, Марија Шаровић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2016.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-230-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 227759372

Кратак опис:

Феномен хибрида постао је занимљив и плодан предмет проучавања, како у областима књижевности и уметности, тако и широком распону блиских или сродних подручја. Уважавајући присутност и значај ове појаве, зборник Преплитања и укрштања (хибридност у књижевности) настао је као резултат тежње да се осветле неки облици значења и утицаја хибрида (хибридности и хибридизације) у динамици књижевног система. Приложени радови, њих петнаест, указују, са историјског и са теоријског становишта, на присуство разноликих и често неспојивих елемената у самим књижевним делима и жанровима, као и на прожимање књижевности са другим уметностима, жанровима и формама као основним манифестацијама хибридности. Прва група радова у зборнику усмерена је на проблематику хибридизације у прозним – приповедним и есејистичким – текстовима, најпре из угла реторике, стилистике и наратологије хибридности (хибридни говор), из шире перспективе интер- и мултимедијалности, да би се на крају дотакла питања културолошког сагледавања идеолошких, естетичких и поетичких карактеристика књижевноисторијских епоха. Други одељак зборника припада анализама специфичних укрштања поезије и других уметности – ликовне, музичке, фотографске, позоришне, на крају и филмске. Највећи број радова посвећен је проширивању домена песништва на слику и звук, са нарочитим нагласком на песничкој збирци / књизи као граничном хибридном подручју. Трећи одељак зборника сачињавају истраживања усмерена ка проблематици позоришта и филма као референтним тачкама савременог књижевног текста. Интер- и мултимедијални хибриди који при том настају са једне стране садрже особености савременог раздобља техничке репродуктивности уметности да би, са друге, укључили и технике претходних, понекад и веома давних, раздобља.