Српска модерна. Културни обрасци и књижевне идеје. Периодика

др Весна Матовић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2007

Ознаке:

Кратак опис:

Монографија Српска модерна састоји се од три тематске целине. У првом делу у средишту истраживања је однос модерниста према националној фолклорној традицији, пре свега њеним епским облицима, као репрезентативном облику патријархалног културног модела. Мит и митски обрасци као израз колективног памћења на различите начине су били укључени у обликовање новог културног обрасца и поетичке токове епохе првих деценија 20. века и о њима је више речи у средишњем делу књиге.

У последњем одељку обрађени су неки од водећих књижевних гласила српске модерне (СКГ, обе Звезде) с циљем да се укаже на шири идеолошки контекст књижевних појава, али и да се оне сагледају као динамична категорија која је, такође, присутна у развојним друштвеним и културним процесима.