Време, вакат, земан: аспекти времена у фолклору

Лидија Делић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2013.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-200-3
COBISS.SR-ID 202540812

Кратак опис:

Зборник Време, вакат, земан представља другу фазу реализације пројекта замишљеног као интердисциплинарно изучавање аспеката времена у књижевности и фолклору (први зборник на ову тему – Аспекти времена у књижевности [Београд: Институт за књижевност и уметност, ур. Лидија Делић] – објављен је 2012). У зборнику посвећеном фолклору радови су превасходно груписани према општости приступа, жанровима који су били у интерпретативном фокусу и, тамо где је за то постојала основа – према критеријуму дијахроније. Уводно поглавље обједињује студије у којима се основна тема уводи кроз макроперспективу: време се превасходно посматра као културна категорија и тим системом студија успоставља се идејно-идеолошки оквир неопходан за суверено и поуздано проучавање фолклорне грађе и категорије времена у оквиру ње. Три преостале целине зборника обухватају студије које времену приступају као елементу књижевне поетике, а оформљене су по жанровском критеријуму, при чему се ишло од „једноставних облика“ ка епици као наративно најкомплекснијем систему. Иако међусобно различити, радови у овом зборнику чине релативно кохерентну групу текстова јер се ставови изнети у њима допуњују и међусобно подупиру, мада то није била намера њихових аутора. То само говори о чињеници да су сличности на аналитичкој равни резултат универзалности проблема који се са лакоћом провлачи из епохе у епоху и из жанра у жанр. Они у великој мери ублажују строгу дихотомију између архаичног и модерног мишљења, залажући се за својеврстан континуум унутар којег се, у зависности од афинитета жанра или типа културе, опажа доминација или субординираност одређених темпоралних структура, али, у великој мери, и дихотомију између усмене и писане речи, комуницирајући интензивно с појединим студијама објављеним годину дана раније у зборнику Аспекти времена у књижевности.

Извод из Уводне речи
(Лидија Делић)