Ликови усмене књижевности

Снежана Самарџија

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2010.

Ознаке:

УДК 821.163.41.09:398(082)
ISBN 978-86-7095-167-9
COBISS.SR-ID 178235660

Кратак опис:

Зборник Ликови усмене књижевности бави се једним од суштинских проблема теорије народне књижевности –категоријом јунака у усменом стваралаштву.

Уводна студија „Усмени жанр и јунак у семантичкој активности“ Снежане Самарџије синтетичко је осветљавање ликова у свој жанровској разноврсности усменог фонда. Рад Бошка Сувајџића разматра позицију младог јунака на примерима епских биографија двојице најпознатијих јужнословенских младих јунака – Грујице и Секуле. На ову студију тематски се надовезује текст Данијеле Петковић о сижејним улогама, историјским и митолошким упориштима ликова епских стараца. Валентина Питулић испитује трансформацију класичног, Вуковог, модела Косовске битке у збиркама каснијих записивача, кроз епске биографије косовских јунака. Студија Снежане Самарџије поетског наслова „Из Мајдана чисто сребрнога“ на нов начин обликује лик Стевана Мусића, „најтрагичнијег српског војводе“ у Косовској бици. Поље истраживања Смиљане Ђорђевић обухвата фигуру певача (гуслара) и елементе његове социјалне улоге, у класичној, хроничарској епици и савременим теренским записима. Бранко Златковић историографски прилази богатој усменој грађи о првом признатом српском кнезу, фокусирајући се нарочито на дипломатију кнеза Милоша за време његове прве владе. Зборник затвара рад Немање Радуловића „Приповетка о богаташу и његовом зету (АTU 930)“, компаративна студија о пореклу мотива и сижејно-тематском склопу овог типа приповетке, у бројним јужнословенским штампаним и рукописним варијантама.