Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића

Новица Петковић и Александар Јовановић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност-Учитељски факултет, 2007

Ознаке:

Кратак опис:

CAДРЖАЈ

Уводне напомене… 11

I
Joван Делuћ Лалићев дијалог са савременом српском поезијом – ка експлицитној поетици Ивана В. Лалића… 19
Александар Петров Циклуси у поезији Ивана В. Лалића: „Meлиca"… 59
Бojaнa Cmojaновић-Пантовић Наративност поезије Ивана В. Лалића… 93
Слађана Јаћимовић Путописни елементи у поезији Ивана В. Лалића… 109
Светлана Шеатовић-Димитријевић Лалићево море, од медитеранске чулности до старозаветног страха… 133
Иван Негришорац Поезија Ивана В. Лалића и дискурс лудила… 161
Сања Париповић Версификација Ивана В. Лалића… 193

II
Ana Петковић Античко наслеђе у поезији Ивана В. Лалића… 215
Бojaн Joвић Византија и византизам код К. Кавафија, В. Б. Јејтса, И. В. Лалића и Р. Силверберга… 231
Персида Лазаревић-Ди Ђакомо Лалићев италијански итинераријум: "У трагању за прецизном изражајном синтезом"… 265
Јелена Новаковић Француски аутори у Лалићевим есејима… 319
Предраг Петровић Између музике и смрти: Лалићеве песме о Моцарту… 345
Драган Хамовић Иван В. Лалић и Јован Христић y поетичкој паралели… 367
Александар Јовановић Духовни патриотизам Ивана В. Лалића Или о културно-историјским подстицајима Четири канона… 383

III
Александар Бошковић У претећем знаку деконструкције… 399
Милета Аћимовић Ивков Породичне песме Ивана В. Лалића… 431
Бојан Чолак О неким поетичким моментима Ивана В. Лалића (анализа песме "Похвала несаници")… 445
Александар Милановић Лексичка структура Четири канона Ивана В. Лалића… 459

IV
Френсис Џонс Лалић и велика генерација југословенске поезије: превођење и рецепција… 483
Владимир Петрић Иван & Емили: љубав на унутарњи поглед… 507

Именски регистар… 531