Тако се калио челик: омладинска штампа и борба за слободни универзитет 1937‒1968.

Јелена Лалатовић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2023.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-324-6
COBISS.SR-ID 134191113

Кратак опис:

Студија Тако се калио челик: омладинска штампа и борба за слободни универзитет 1937‒1968. др Јелене Лалатовић, научне сараднице Института за књижевност и уметност, бави се периодизацијом југословенске омладинске културе у контексту вишедеценијских борби за аутономију универзитета. Развој жанрова књижевне критике и полемике у омладинској и студентској периодици, која обухвата распон од Борбеног студента, гласила илегалне Комунистичке партије с почетка тридесетих година, до теоријског часописа Идеје из 1970. године, смештен је у средиште (ре)интерпретације међузависности књижевноисторијских и друштвено-политичких процеса. Аутономија универзитета, својеврсна метонимија општег културног напретка, испоставља се као један од фронтова на којима се истовремено одвијала борба за општедруштвену еманципацију и основне демократске слободе као што су слобода удруживања, те слобода изражавања и слобода научног рада. Ауторка омладинску периодику ‒ лист Студент, недвосмислено најутицајније гласило студената Београдског универзитета у Југославији, и књижевне часописе Младост и Млада култура ‒ проматра као кључне актере у формирању програма и захтева омладинског антифашистичког покрета у међуратном раздобљу. Омладинска периодика анализира се на две међусобно повезане равни. Најпре, као битан извор за синтетичко разумевање односа књижевности, књижевне критике и револуционарних кретања у Југославији, а затим и као делатан слој културне баштине, чији последњи одјек представљају и студентски покрети из 1968. године Студија Тако се калио челик: омладинска штампа и борба за слободни универзитет 1937‒1968. елаборира на који начин развој идеје слободног универзитета и жанрова књижевне критике и полемике нуде упориште да се назначени временски оквир третира као самосвојна етапа у развоју омладинске књижевности и културе код нас.