Део као целина & Целина као део. Структура и семантика циклуса у поезији Васка Попе и Ивана В. Лалића

Светлана Шеатовић Димитријевић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2012.

Ознаке:

УДК 821.163.41.09-1 Popa V.
    821.163.41.09-1 Lalić I. V.
ISBN 978-86-7095-187-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 194977548

Кратак опис:

Део као целина & Целина као део. Структура и семантика циклуса у поезији Васка Попе и Ивана В. Лалића je научна монографија у издању Института за књижевност и уметност 2012. године у којој на 488 страница ауторка доноси изузетан допринос теоријском проучавању теорије циклуса и циклизације, а потом у одвојеним поглављима детаљно анализирала овај проблем у опусу Васка Попе и Ивана В. Лалића. Монографија је детаљно и темељно прерађена докторска дисертација Светлане Шеатовић Димитријевић коју је допунила новим теоријским сазнањима после одбрањене деисретације у мају 2010. године. Реч је о врло обимном захвату којим се описује природа циклуса и назначавају методолошки путеви за истраживање циклуса и цикличности у савременом српском песништву. Консултована је литературу на руском, енглеском и немачком језику. Студија је подељена на прво обимно поглавље теријског типа, други део који се бави циклусима Васка Попе и трећу целину која представља тумачење циклуса у поезији Ивана В. Лалића. Др Бојан Јовић, научни саветник Института за књижевност и уметност је у критици ове студије објављеној у Књижевној историји (2013) оценио: ''Књига Део као целина&Целина као део.Структура и семантика циклуса у поезији Васка Попе и Ивана В. Лалића др Светлана Шеатовић Димитријевић представља њен најзрелији и најзначајнији рад утемељен на актуелним књижевнонаучним теоријским и методолошким претпоставкама[...]Инсистирање на барокним аспектима Попине поетике, предлагање (различитих) модела описа за Лалићеве циклусе и показивање фине мреже интертекстуалних асоцијација у њима, представљају додатни квалитет књиге, и истински допринос Шеатовић Димитријевићеве истраживању (циклуса) ових двају песника.''