Трагања и одговори

Ненад Љубинковић

Издавач:

Београд : Институт за књижевност и уметност, 2010

Ознаке:

УДК 821.163.41.09:398
ISBN 978-86-7095-163-1
COBISS.SR-ID 175715852

Кратак опис:

У петој књизи едиције Српско усмено стваралаштво, насталој у оквиру истоименог научноистраживачког пројекта Института за књижевност и уметност у Београду, одабрани су текстови који чине три тематске, чак и монографске целине. У првој су студије везане за порекло, настанак и датовање неколиких најстаријих корпуса народних епских песама испеваних на језику годинама знаном као српскохрватски (из разумљивих разлога изостала је преобимна монографија о Пјеванији будимској и лајпцишкој Симе Милутиновића).

Друга монографска целина збори на различите начине о настанку и развоју епске легенде на балканским просторима, међу Јужним Словенима, посебно међу Србима. Због обима књиге изостављени су текстови који се односе на преобликовање и обликовање епске легенде у двадесетом веку (покушај образовања епске легенде о Титу, покушај стварања епске легенде о војним вођама грађанскога рата у процесу растакања некадашње Југославије).

Трећа монографска целина посвећена је знаменитом Вуковом певачу Старцу Милији, непризнатом узорном представнику раног српског романтизма. Овај одељак се делимично и стилски разликује од претходних. Стицајем околности, изговорен је, а потом скинут са магнетофонске траке.