др Марко Аврамовић


Марко Аврамовић је рођен у Београду 1984. године. Основну школу и гимназију завршио је у Младеновцу. Дипломирао је и мастерирао на Филолошком факултету Универзитета у Београду на групи за српску књижевност и језик са општом књижевношћу. На истом факултету је 2019. године одбранио докторску дисертацију „Поезија Александра Ристовића у контексту српског песништва друге половине двадесетога века“.

Од 2011. године стално је запослен у Институту за књижевност и уметност. Тренутно се налази у звању научног сарадника. Од почетка 2020. ангажован је на одељењу за поетику модерне и савремене српске књижевности. Од фебрара 2014. секретар је и члан редакције часописа за науку о књижевности Књижевна историја.

Бави се књижевном историјом и књижевном критиком. Учествовао је на више научних скупова од међунароног и националног значаја у земљи и иностранству (Бостон, Париз, Љубљана). Објавио је једну монографију и четрдесетак научних студија, критика и есеја у часописима и зборницима међународног и националног ранга.

За свој рад више пута је награђиван. Добио је награду из фонда „Радмила Поповић“ за најбољи дипломски рад из српске књижевности ХХ века у школској 2009/2010, док је за докторат добио награду „Гаврило Принцип“ за најбољу дисертацију из области српског језика и књижевности.

Претходни пројекти: Учешће на пројекту „Смена поетичких парадигми у српској књижевности ХХ века: национални и европски контекст (178016)“ (2011–2019) финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја који је реализован у Институту за књижевност и уметност. Аврамовић је од 2012–2014. обављао и дужности секретара пројекта. Током трајања пројекта учествовао је у организацији више научних скупова међународног и националног карактера и објављивању, као секретар и члан редакционог одбора, више пројекатских публикација.

Области интересовања и истраживања: српска књижевност ХХ века, историја српске поезије, савремена српска поезија и проза.Контакт: mrkavramovic@yahoo.com

 

Библиографија (pdf 360K)