Одељење за теорију књижевности и уметности

 

Сарадници из Института

Одељење за теорију књижевности и уметности бави се анализом и интерпретацијом доминантних токова у савременим теоријама књижевности и уметности као и у актуелним уметничким праксама. Посебна пажња посвећује се развијању самосталних теоријских увида и пракси, нарочито оних које настају као резултат преиспитивања националног и локалног уметничког и теоријског искуства.

Истраживања су усмерена на теоријске правце који су обликовали модерну свест и битно утицали на формирање епистемолошког оквира у којем теорије књижевности и уметности данас развијају своју тематску и интердисциплинарну разноврсност, попут транскултурности, студија културе, постколонијалних студија, деконструкције, деколонијалне опције, студија рода, студија превођења и (не)преводљивости, проблема епистемошке заснованости друштвено-хуманистичких наука, политике представљања идентитета и др. Рад Одељења најбоље се може описати као свеобухватно истраживачко настојање да се кроз научни дијалог, критику и теоријска преиспитивања активно учествује у (ре)интерпретацији научних и методолошких дискурса који се у оквиру наведених праваца непрекидно редефинишу.

Критичка, аналитичка и интерпретативна истраживања Одељења за теорију књижевности и уметности развијају приступе књижевноуметничком и уметничком делу уопште који омогућују његово сагледавање у савременом историјском, културном и друштвеном контексту и ревалоризовање уметничког дела и уметничких пракси у складу са новим теоријским увидима.

Одељење окупља истраживаче који својим интересовањима покривају широк спектар научних дисциплина – од филологије и лингвистике преко филозофије, антропологије и археологије, студија материјалне културе, до психоанализе, родних студија, студија филма, студија популарне културе и студија медија и комуникација. Рад Одељења заснован је на интердисциплинарним и трансдисциплинарним методолошким приступима који омогућавају свеобухватне и актуелне увиде, одговарајући на противречне захтеве и сложене изазове савременог умреженог света.