Новости

Предавање др Жарке Свирчев

7.2.2018

 

Спољна сарадница пројекта за проучавање периодике Института за књижевност и уметност др Жарка Свирчев ће 13. фебруара 2018. у 12 часова у Библиотеци ИКУМ-а одржати предавање Феминистичке студије периодике и српска авангарда. Предавање има за циљ да предочи присуство женског ауторства у програмским и репрезентативним авангардним пројектима артикулисаним у листовима и часописима који су у првој половини двадесетих година окупљали авангардне ауторе/ке.

Феминистичко читање изразито маскулинистичког часописног простора указаће, са једне стране, на „нефеминофилну“ уређивачку политику, односно авангардну платформу. Међутим, са друге стране, осветлиће се присуство женског ауторства у дискурзивним аренама часописа и програмским текстовима авангардиста које није толико очито у, примера ради, библиографским описима часописа (бројност сарадница, динамика објављивања прилога сарадница, текстови који третирају „женско питање“ итд.). На примеру изабраног корпуса текстова настојаће се одговорити на питања на који начин је женско ауторство представљано у поменутим периодичним публикацијама и на који начин су женске стваралачке праксе бивале инкорпориране у авангардне поетике. Одговори на ова питања ће се дати путем интерпретације два наратива. Реч је о наративу везиљске уметности и модерног плеса. Ове стваралачке праксе, специфично маркиране женским културним и стваралачким позицијама, текстуално и интертекстуално су присутне и у стваралаштву списатељица и писаца, дакле, тачке сусрета су авангардиста и авагардисткиња. Посебна пажња ће се усмерити ка текстовима авангардиста (Милош Црњански, Станислав Винавер, Тодор Манојловић, Растко Петровић, Станислав Краков, Момчило Настасијевић), те ће се покушати аргументовати у прилог тврдњи да су и женске стваралачке праксе поетички конститутивне за српску авангарду.

Корпус часописа: Прогрес (1920), Мисао (1922-1923), Покрет (1924-1925).

Жарка Свирчев (1984, Сента). Дипломирала је на Одсеку за српску књижевност и језик на Филозофском факултету у Новом Саду, где је одбранила и мастер рад. Докторске студије је завршила на Филолошком факултету у Београду. Истражује српску/југословенску књижевност 20. века, привилегујући гинокритички приступ и феминистичку теоријску базу; проучава различите аспекате стваралаштва Станислава Винавера и епохе у којој је деловао. Наставница је српског језика и књижевности у Економској школи у Бечеју и спољна сарадница на пројекту „Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца“ у Институту за књижевност и уметност у Београду. Објавила је књиге „Ах, тај идентитет!” Деконструкција родних стереотипа у стваралаштву Дубравке Угрешић (2010) и Винаверова књижевна република (2017).