Новости

Предавање др Драгане В. Тодоресков

7.10.2017

 

У оквиру циклуса предавања Периодика између књижевне форме и друштвеног активизма, др Драгана В. Тодоресков ће 10. октобра 2017. у 12 часова у Библиотеци ИКУМ-а одржати предавање Стеријини шаљиви календари и пародија периодичке форме. Предавање ће осветлити начин на који Јован Стерија Поповић пародијске поступке примењује на карактеристичне облике тадашње периодичке културе (календари, алманаси), затим корелације које се могу успоставити између Стеријине пародије књижевних и периодичких форми, као и специфичан смисао који дати поступци задобијају из перспективе (пост)модерне теорије и књижевности.

Пародирајући рубрике календара – месјацослова, као и алманахе са првим књижевним прилозима, Стеријин Винко Лозић као сочинитељ Календара не супротставља се само једном превазиђеном моделу периодике већ и најављује далекосежне промене у њеној рецепцији. Тиме се отвара могућност да сваки од Календара буде тумачен као структура сачињена од низа самосталних јединица, где линеарно читање уступа место другачијим стратегијама читаочевог кретања кроз дело, баш као што је то случај и у многим постмодернистичким текстовима. Посредством пародије књижевних трендова у алманасима, али и на основу других поступака, Календари се могу довести у приснију везу са Романом без романа, те би се за ова Стеријина дела могло рећи да су у правом смислу били термометри (термин је Стеријин) своје епохе, и у књижевном и у друштвеном погледу.

Корпус часописа: шаљиви календари Винка Лозића (1830, 1832, 1835).

Драгана В. Тодоресков (1975, Нови Сад), књижевна критичарка и историчарка књижевности. Дипломирала је, магистрирала и докторирала на Катедри за књижевност Филозофског факултета у Новом Саду. У Матици српској ради као виши стручни сарадник на пројекту Српска енциклопедија. Била је чланица редакције Летописа Матице српске (2013–2015) и чланица је Уређивачког одбора часописа Интеркултуралност. Бави се проучавањем српске књижевности XIX и XX века, питањима приповедања, пародије, телесног идентитета и женског ауторства. Ауторка је више монографија, међу којима су и студије о Јовану Стерији Поповићу (Стеријине пародије – искушења (пост)модерног читања, Службени гласник, 2009) и Јудити Шалго (Трагом кочења – присвајање, преодевање и раслојавање стварности у поезији и прози Јудите Шалго, Завод за културу Војводине, 2014).