Новости

Predavanje dr Žarke Svirčev

7.2.2018

 

Spoljna saradnica projekta za proučavanje periodike Instituta za književnost i umetnost dr Žarka Svirčev će 13. februara 2018. u 12 časova u Biblioteci IKUM-a održati predavanje Feminističke studije periodike i srpska avangarda. Predavanje ima za cilj da predoči prisustvo ženskog autorstva u programskim i reprezentativnim avangardnim projektima artikulisanim u listovima i časopisima koji su u prvoj polovini dvadesetih godina okupljali avangardne autore/ke.

Feminističko čitanje izrazito maskulinističkog časopisnog prostora ukazaće, sa jedne strane, na „nefeminofilnu“ uređivačku politiku, odnosno avangardnu platformu. Međutim, sa druge strane, osvetliće se prisustvo ženskog autorstva u diskurzivnim arenama časopisa i programskim tekstovima avangardista koje nije toliko očito u, primera radi, bibliografskim opisima časopisa (brojnost saradnica, dinamika objavljivanja priloga saradnica, tekstovi koji tretiraju „žensko pitanje“ itd.). Na primeru izabranog korpusa tekstova nastojaće se odgovoriti na pitanja na koji način je žensko autorstvo predstavljano u pomenutim periodičnim publikacijama i na koji način su ženske stvaralačke prakse bivale inkorporirane u avangardne poetike. Odgovori na ova pitanja će se dati putem interpretacije dva narativa. Reč je o narativu veziljske umetnosti i modernog plesa. Ove stvaralačke prakse, specifično markirane ženskim kulturnim i stvaralačkim pozicijama, tekstualno i intertekstualno su prisutne i u stvaralaštvu spisateljica i pisaca, dakle, tačke susreta su avangardista i avagardistkinja. Posebna pažnja će se usmeriti ka tekstovima avangardista (Miloš Crnjanski, Stanislav Vinaver, Todor Manojlović, Rastko Petrović, Stanislav Krakov, Momčilo Nastasijević), te će se pokušati argumentovati u prilog tvrdnji da su i ženske stvaralačke prakse poetički konstitutivne za srpsku avangardu.

Korpus časopisa: Progres (1920), Misao (1922-1923), Pokret (1924-1925).

Žarka Svirčev (1984, Senta). Diplomirala je na Odseku za srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je odbranila i master rad. Doktorske studije je završila na Filološkom fakultetu u Beogradu. Istražuje srpsku/jugoslovensku književnost 20. veka, privilegujući ginokritički pristup i feminističku teorijsku bazu; proučava različite aspekate stvaralaštva Stanislava Vinavera i epohe u kojoj je delovao. Nastavnica je srpskog jezika i književnosti u Ekonomskoj školi u Bečeju i spoljna saradnica na projektu „Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca“ u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Objavila je knjige „Ah, taj identitet!” Dekonstrukcija rodnih stereotipa u stvaralaštvu Dubravke Ugrešić (2010) i Vinaverova književna republika (2017).