Новости

Predavanje dr Bojana Jovića

18.1.2018

 

U okviru ciklusa Periodika između književne forme i društvenog aktivizma, dr Bojan Jović će u Biblioteci IKUM-a 23. januara 2018. u 12 časova održati predavanje Spiritizam u srpskoj periodici s kraja XIX i početka HH veka. Predavanje će osvetliti postepeno uvođenje spiritizma u srpsku periodiku, i kao posebne teme, i kao okosnice novog tipa specijalizovanih časopisa.

Nakon bližeg određenja fenomena spiritizma na prelomu vekova, ova specifična pojava biće kontekstualizovana unutar i izvan srpske i evropske periodike. Težište razmatranja potom se prenosi na primere žanrovskog profilisanja teme i na osnovne odlike uređivačke politike spiritističkih časopisa (specifičnosti srpske spiritistike, tematsko raščlanjivanje, podžanrovi, odnos teksta i ilustracija / fotografija, itd.). Posebna pažnja biće posvećena raspravama i polemikama koje su spiritizam i spiritistička periodika izazvali u javnosti, kao i značaju spiritizma za glavni tok srpske književnosti.

Korpus časopisa: Dositije, Beogradski dnevnik, Dva sveta, Duhovni svet, Duhovni život, Rebus, Spiritist, Ottuda; Psychische Studien, The Two Worlds, Unseen Universe, La revue spirit.

Bojan Jović (Beograd, 1963), naučni savetnik i direktor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Rukovodilac naučnog projekta „Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru“ (IKUM) i urednik u Književnoj istoriji. Bavi se proučavanjem teorijsko-metodoloških pitanja komparatistike i nauke o književnosti, odnosima srpske i evropske avangardne, (naučno) fantastične, utopijske i ozbiljno-smešne književnosti, poetičkim osobinama srpske književnosti XIX i XX veka, kao i pitanjima istorije i tipologije žanrova. Bio je predstavnik Srbije u akciji COST A32 (Open Scholarly Communities on the Web). Član više bilateralnih naučnih projekata (Srbija/Francuska, Srbija/Hrvatska), EAM-a (European Network for Avant-Garde and Modernism Studies) i Programskog komiteta XVI Međunarodnog kongresa slavista (Beograd, 2018). Objavio je četiri monografije i sto šezdeset stručnih radova.