Новости

Predavanje Dragoslave Mićović

13.4.2017

 

U okviru ciklusa predavanja Interdisciplinarna proučavanja periodike koji organizuje projekat Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca, doc. dr Dragoslava Mićović održaće u utorak 18. aprila 2017. u 12 časova predavanje na temu Žene u policiji kroz jezik srpske policijske periodike od 1910. godine do danas. Predavanje polazi od ideje da jezik ne služi samo za prenošenje informacija, već je i sredstvo kojim se mogu konstituisati društveni identiteti i društveni odnosi. Stanje nejednakosti, koje se između ostalog formuliše jezikom, poslužilo je kao polazna osnova za istraživanje, odnosno kritičko razmatranje rodno (ne)osetljivog jezika u diskursu policije u srpskom jeziku. Odabrana policijska periodika u Srbiji činila je osnov za kritičku analizu pisanog policijskog diskursa sa ciljem da se utvrdi da li je, i ako jeste, u kojoj meri, srpski jezik policije rodno (ne)osetljiv. Članci u odabranoj periodici pružaju uvid u položaj žena u policiji i njihovu zastupljenost u službi – broj članaka na temu žena i poslova koje one obavljaju u policiji, kao i jezik koji se koristi, na najbolji način oslikavaju „stanje stvari“, odnosno stav o ženama u policiji. Ova vrsta podataka, između ostalog, pruža uvid i u hronologiju ili istoriju istraživane pojave, tako da kroz odabrane članke možemo da pratimo pojavu i integraciju žena u policiju u Srbiji. Analiza periodike podeljena je u dva velika perioda: vreme pre Drugog svetskog rata i nakon njega. Zaključci do kojih se došlo govore s jedne strane da razlike i odnosi dominacije muškaraca nad ženama imaju duboke kulturološke korene u patrijarhalnom društvu, a sa druge strane otvaraju nova pitanja za dalja istraživanja.

Korpus časopisa: Policija (1910–1940), Narodna milicija (1948-1964), Bezbednost (1959-)

Dragoslava Mićović rođena je u Beogradu 1965. godine gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne, master i doktorske studije završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (grupa za engleski jezik i književnost). Od 1987. do 1999. godine radila je kao samostalni stručni prevodilac za engleski jezik u spoljnotrgovinskom preduzeću „Progres“ iz Beograda. Od 1999. godine radi na Policijskoj akademiji u Beogradu najpre kao lektor, a onda kao predavač za engleski jezik. Od 2006. godine na Kriminalističko-policijskoj akademiji radi kao nastavnik stranog jezika, a od 2016. godine kao docent. Aktivno se bavi naučnim i stručnim prevođenjem i sudski je tumač za engleski jezik.