Новости

Predavanje Ane Kolarić

24.2.2017

 

U okviru ciklusa predavanja Interdisciplinarna proučavanja periodike koji organizuje projekat Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca, dr Ana Kolarić održaće u sredu 01. marta 2017. u 12 časova predavanje na temu Uređivačke politike i feministička štampa. U predavanju se polazi od ideje da feministički časopisi služe za legitimaciju feminističkog znanja, i to na više načina: s jedne strane, časopisi su prostor u kom se znanje proizvodi i pohranjuje (naime, pored opisa postojećih znanja i kritičke analize, u časopisima se predstavljaju novi pojmovi i teorije, ali isto tako i „novi“ identiteti, „uloge“ itd.); s druge strane, oni su sredstvo za diseminaciju znanja. Pored toga, istorijski gledano, feministički časopisi bili su forumi za dijalog i sukob, ali i mobilizacijska snaga. Imajući to u vidu, autorka će govoriti o akademskim feminističkim časopisima danas. Primer će biti časopis Signs: Journal of Women in Culture and Society. Predavanje će se temeljiti na tri osnovna pitanja:
1) Šta je akademski časopis (cilj/svrha, sadržaj, jezik, publika)?
2) U kakvom su odnosu termin „feminizam“ i „akademski časopis“ u sintagmi feministički akademski časopis?
3) Da li je i na koji način digitalno doba uticalo na izgled i život feminističkih akademskih časopisa?

Korpus časopisa: Signs: Journal of Women in Culture and Society.

Ana Kolarić je docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala na odsecima za studije roda na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i na Fakultetu za humanističke nauke Univerziteta u Utrehtu. Godine 2015. odbranila je doktorsku disertaciju „Rod, književnost i modernost u periodici s početka 20. veka: Žena (1911–1914) i The Freewoman (1911–1912)” na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Sa prof. Biljanom Dojčinović, vodi kurs na doktorskim studijama o feminističkoj štampi iz 90-ih i 2000-ih godina u Jugoslaviji/Srbiji. Kurs su podržali WUS Austria i ERSTE fondacija, u okviru programa PATTERNS Lectures. Bavi se studijama književnosti, roda i kulture. Objavljuje redovno u časopisima Knjiženstvo i Reč.