Izdanja

Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu

Boško Suvajdžić

Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost
Beograd, 2012.

Oznake:

ISBN 978-86-7095-186-0
COBISS.SR-ID 195353100


Sažetak:

Zbornik Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu Instituta za književnost i umetnost u Beogradu kao 7. knjiga Biblioteke potvrđuje osnovne afinitete istraživača i trasira nove pravce razvoja Projekta. Zajednički imenitelj svih radova u zborniku je uvažavanje srpske usmene tradicije kao bitnog elementa nacionalnog kulturnog nasleđa. Sa dijahronijskog stanovišta usmeno stvaralaštvo se sagledava kao snažna vertikala istorijskog pamćenja srpskog naroda. U poetičkom smislu ispituje se do koje mere žanr utiče na oblikovanje sižea kao apstraktne sheme koja virtuelno egzistira u svesti svih učesnika usmene komunikacije. Iz kulturološkog aspekta izučavaju se odnosi između tradicije i urbanog folklora, razmatraju se pitanja etniciteta, arhaičnost slojeva kulture, interkulturne veze i uticaji. Srpsko usmeno stvara¬laštvo situira se u južnoslovenski, balkanski i evropski kontekst.

Metodologija proučavanja usmenog stvaralaštva obuhvata najširu kulturološku matricu koja uključuje sociološka, etnološka i etnografska, jezička, književnoteorijska, istorijska i dru¬ga promišljanja folklora. Bitan aspekt projekta su komparativna proučavanja usmenog stvaralaštva. Posebno su dragocena uporedna istraživanja folklora južnoslovenskih naroda, koja pokazuju zajednička istorijska ishodišta, pravce i tokove razvoja usmenog stvaralaštva, ali i osobenosti svake kulture ponaosob. U tematskom zborniku o srpskom usmenom stvaralaštvu u interkulturnom kodu nisu zapostavljeni ni procesi izvođenja i recepcije, te kompleksne veze pevača, kolektiva i tradicije u dijahronijskoj i sinhronijskoj ravni. U književnoteorijskom smislu studije u ovom zborniku promovišu savremenu metodologiju proučavanja nauke o književnosti i usvajaju moderna književnoteorijska znanja evropske folkloristike.

Izvodi iz recenzija:

U zborniku Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu ispituju se, s jedne strane, istorija i poetika srpskog usmenog stvaralaštva i, s druge, komparativne veze i međusobni uticaji, strukturna i regionalna povezanost srpskog folklora sa drugim foklornim zajednicama u južnoslovenskom kontekstu. Sa stanovišta prožimanja jezika i kultura, u prvi plan su stavljeni prikazi interkulturalnih kontakata i uzajamnih veza.
(iz recenzije prof. dr Nade Milošević- Ðorđević)

Naučnom veću Instituta za književnost i umetnost svesrdno preporučujem za štampu zbornik radova Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu, koji je uredio prof. dr Boško Suvajdžić, rukovodilac istoimenog projekta, jer je u njemu svestrano osvetljeno stvaralaštvo iz ugla sagledavanja složenih odnosa usmene i pisane književne tradicije. Posebno bih istakao da se u ovom zborniku, na delu, pokazala svrsishodnost timskog rada istraživača u oblati nauke o književnosti.
(iz recenzije dr Miodraga Matickog)

Ključne reči:

srpsko usmeno stvaralaštvo, interkulturni kod, usmeno i pisano, južnoslovenska usmena epika, siže, tekstualizacija usmene epike, pripovetke i predanja