Књижевност и философија : филозофски списи Борислава Пекића

Милан Радуловић

Књижевност и философија : филозофски списи Борислава Пекића

Издавач:

Институт за књижевност и уметност
Београд , 2010.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-161-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 175291148
УДК 821.163.41.09 Пекић Б.; 82.09:1


Кратак опис:

Кључне речи: