Пера Тодоровић - нови (п)огледи

Весна Матовић и Бранко Златковић

Пера Тодоровић - нови (п)огледи

Издавач:

Институт за књижевност и уметност ; Смедеревска Паланка : Библиотека "Милутин Срећковић"
Београд, 2014.

Ознаке:

УДК 821.163.41.09 Тодоровић П.(082)
ISBN 978-86-7095-208-9 (ИКУ; брош.)
COBISS.SR-ID 205770508


Кратак опис:

Кључне речи: