Reading The Entertainment And Community Spirit

Марија Грујић

Reading The Entertainment And Community Spirit

Издавач:

Институт за књижевност и уметност
Београд, 2012.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-177-8
COBISS.SR-ID 191999756


Кратак опис:

У налету убрзаног развоја медијске културе, разни видови популарне културе могу бити анализирани као системи знакова, настали у одређеном културноисторијском процесу, и упоређивани с другим системима културних творевина. Ова књига представља увод у расправу о могућностима анализе таквих културних конструката помоћу теоријске апаратуре књижевних теорија.

Кључне речи: