Час описа часописа V

Жарко Рошуљ

Час описа часописа V

Издавач:

Матица српска : Институт за књижевност и уметност
Нови Сад : Београд, 2011.

Ознаке:

УДК 070.487(497.11)
ISBN 978-86-7946-099-8
COBISS.SR-ID 268359687


Кратак опис:

Кључне речи: