Књижевне студије и домен компаратистике

Гвозден Ерор

Књижевне студије и домен компаратистике

Издавач:

Институт за књижевност и уметност - Мали Немо
Београд-Панчево, 2007

Ознаке:

Кратак опис      У књизи се разматра питање шта се то пореди у littérаturе compаréе – особито с обзиром на позиције ”нове компаратистике” као симбиозе поредбених и култур(ал)них студија – потом значај појма литерарности за ту дисциплину, јуче и данас, као и однос компаратистике и тзв. ”Теорије”, а преиспитује се и њено повезивање са херменеутиком. У другом делу књиге је реч о хипертексту и књижевним студијама, уз назнаке могућих поредбених приступа ”електронској књижевности”.Кратак опис:

Кључне речи: