Књижевно дело Љубена Каравелова на српском језику

Александар Пејчић

Књижевно дело Љубена Каравелова на српском језику

Издавач:

Институт за књижевност и уметност
Београд, 2018.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-245-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 270276364


Кратак опис:

У монографији Књижевно дело Љубена Каравелова на српском језику анализиран је књижевноуметнички, документарни и критичарски опус бугарског књижевника објављен на српском језику. Истражена је улога Каравелова у српској култури и књижевности као једног од зачетника програмског реализма и једног од главних утемељивача српске реалистичке приповетке и критике. У српску књижевност Каравелов уноси нове теме, нова стилско-реторичка средства и открива нове могућности приповедања. Посебно је, са жанровског становишта, анализирано његово прво и најпознатије књижевноуметничко дело на српском језику Је ли крива судбина?, као и спис „Из мртвог дома“ (мемоарско-дневничка проза). Недовршени роман Је ли крива судбина? представља прво књижевно дело о београдском животу у српском реализму и свакако најзначајније, после романа Јакова Игњатовића, с темом друштвеног живота..

У уводним поглављима осветљена је Каравеловљева улога и значај у српској култури, нарочито утицај који је као проносилац идеја руских социјалних демократа ширио у српским срединама (Београд, Нови Сад). Роман и приповетке анализирани су с наратолошког, семиолошког, и шире узевши, културолошког становишта, уз неизбежан компаративан приступ. На нивоу технике приповедања доказан је његов утицај на српске реалисте. Размотрени су и модели патријархалне културе који значајно обликују градску, на позадини средњоевропских и западноевропских цивилизацијских утицаја.

Каравеловљева дневничко-мемоарска проза такође уноси новину у српску документарну прозу друге половине 19. века (позиција субјекта, интроспективност, есејистички дискурс). У књижевној критици издвојена су основна начела која превазилазе строго материјалистичке, позитивистичке концепције уметности. Скренута је пажња на критичка мерила која ће почетком наредног века у српској критици заузети примат.

Књижевно дело Љубена Каравелова, стварано у периоду од 1868. до 1871. године, ситуирано је и у корпус српске историје књижевности. Роман и приповетке знатних су уметничких домета и заслужују помнију пажњу српске критике. У новије време и у бугарској литератури све се више пажње посвећује српском периоду стваралаштва овога писца, и у казује на значајне домете ове прозе. Љубен Каравелов значајно је утицао на зближавање и културну размену српског и бугарског народа.

Кључне речи:

Љубен Каравелов, реализам, роман, приповетка, модели приповедања, књижевна критика, патријархална и градска култура