Новости

Јавне набавке - ЈН 1/2020

1.9.2020

 

Институт за књижевност и уметност објављује Јавни позив за подношење понуда у оквиру јавне набавке мале вредности - "Припрема, ликовно-графичко решење, дизајн, лектура и коректура, и штампа публикација Института за књижевност и уметност".Преузмите јавни позив

Обавештење о изменама и додатним информацијама

Критеријуми за доделу уговора

Модел уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Подаци о предмету јавне набавке

Структура цене

Техничка спецификација

Упутство за састављање понуде

Одлука о додели уговора