Larisa Malić, msr

bibliotekar-informatičar


Rođena 1991. godine u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku. Iste godine upisala je master studije, na modulu Jezik, književnost, kultura, sa akcentom na predmete sa Katedre za bibliotekarstvo i informatiku. U septembru 2015. godine odbranila je master tezu "Dokumentaciono-informacioni materijal u biblioteci Instituta za književnost i umetnost". Trenutno je na petoj godini doktorskih studija na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul Kultura.

U periodu od oktobra 2012. do oktobra 2013. bila je zaposlena u Američkom kutku Beograd na poziciji interna gde je obavljala različite bibliotečke poslove. Od oktobra 2014. do februara 2015. volontirala je u biblioteci Istorijskog muzeja Srbije. Od marta 2015. godine zaposlena je u Institutu za književnost i umetnost kao bibliotekar-informatičar. Uporedo sa radom u biblioteci, angažovana je i na dva međunarodna projekta koji se realizuju u oblasti izgradnje infrastrukture za arhiviranje istraživačkih podataka u društvenim naukama u Republici Srbiji: 1) SEEDS - South-Eastern European Data Services (maj 2015-april 2017) i 2) RRPP Data Rescue (maj 2016-januar 2017). Bila je učesnik dve međunarodne radionice, SEEDS project workshop, Archiving of Quantitative and Qualitative Data According to OAIS Reference Model, Arhiv družboslovnih podatkov – ADP, februar 2016, Ljubljana i SEEDS project workshop, Strategic measures: actions for establishing data services and Trust, Zagreb, novembar, 2016. godine. Učestvuje na domaćim skupovima i konferencijama.

U maju 2016. godine položila je stručni bibliotečki ispit u Narodnoj biblioteci Srbije. Poseduje licence za rad u Cobiss sistemu (Cobiss3/Preuzimanje zapisa i fond, Cobiss3/Fond - serijske publikacije, Cobiss3/Katalogizacija - početni kurs, Cobiss3/Katalogizacija – napredni kurs), izdate od strane Narodne biblioteke Srbije.


Kontakt: lara_malic@hotmail.com; larisa.malic@ikum.org.rs