dr Nedeljka (Perišić) Bjelanović

naučni saradnik


Nedeljka Perišić rođena je 1984. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Višegradu. Godine 2008. diplomirala je na Grupi za srpsku književnost i jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, sa temom diplomskog rada „Pripovjedači u zbirci ‘Iz tamnog vilajeta’ Momčila Nastasijevića“. Master studije na Filološkom fakultetu završila je 2009. godine.

Godine 2010. upisala je doktorske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, na modulu za srpsku književnost. Tema doktorske teze je „Poetika proze Momčila Nastasijevića”.

Od marta 2011. godine zaposlena je kao istraživač saradnik na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, na projektu „Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka: nacionalni i evropski kontekst“. Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova i objavljivala radove u domaćim i međunarodnim publikacijama.

Govori engleski jezik.Kontakt: nperisic@gmail.com

 

Bibliografija (pdf 87K)