dr Lidija (Bošković) Delić

viši naučni saradnik


Rođena u Kraljevu 1974. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (2002), gde je i magistrirala (2005). Doktorsku disertaciju „Vukove zbirke epskih pesama u kontekstu ranijih beleženja (teme, junaci i sižejni modeli)“ odbranila je 2009. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je na Institutu za književnost i umetnost od aprila 2007, najpre na projektu „Uporedna istraživanja srpske književnosti (u evropskom kontekstu)”, a od 2010. na projektu „Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu“. Bavi se proučavanjem srpskog i južnoslovenskog usmenog stvaralaštva, usmenom epikom i usmenim formulama, ali i delima pisane kulture (uglavnom u komparativnom kontekstu: analizom mitskih slojeva i folklornog nasleđa u autorskoj književnosti). Objavila je knjigu Život epske pesme: „Ženidba kralja Vukašina“ u krugu varijanata (2006) i priredila zbornike Aspekti vremena u književnosti (2012), Vreme, vakat, zeman. Aspekti vremena u folkloru (2013), Guje i jakrepi: književnost, kultura (2012, u kouredništvu s Mirjanom Detelić) i Aquatica: književnost, kultura (2013, takođe u kouredništvu s Mirjanom Detelić).


Kontakt: lidija.boskovic@gmail.com

Bibliografija (pdf 159K)