Izdanja

Srpski kulturni obrazac i srpska književnost

Milan Radulović

Srpski kulturni obrazac i srpska književnost

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost : Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški
Beograd : Foča, 2015.

Oznake:

ISBN 978-86-7095-217-1
COBISS.SR-ID 214662924


Sažetak:

Monografija dr Milana Radulovića Srpski kulturni obrazac i srpska književnost na izvestan način sabira, rekapitulira i sintetizuje autorova dosadašnja promišljanja u oblastima književne teorije i istorije književnosti. Svojim osnovnim pretpostavkama Radulović se suprotstavlja simplifikaciji vulgarnog psihologizma koji kulturu vidi kao tek jedan izraz civilizacijskog rasta i čovekovih bazičnih bioloških impulsa, tvrdeći da su njegove duhovne potrebe zapravo „večne, nadistorijske i natprirodne“. Na koji način se ta autonomnost čovekovih duhovnih stremljenja ispoljava, autor bi rekao „uposebljuje“ u srpskoj kulturi, odnosno književnosti, osnovni je predmet njegove studije. Dr Radulović zauzima stanovište da je reč o Svetosavlju i Kosovskom zavetu. Svetosavlje i Kosovski zavet on razume kao temeljne pretpostavke srpskog kulturnog obrasca, pa time posledično i same srpske književnosti. Oni predstavljaju njenu specifičnost u kontekstu celokupne literature sveta i Radulović sa tih polazišta, usaglašavajući različite metodološke vizure, prati njihov put od modela patrijarhalne kulture, preko prosvetiteljsko-romantičarskih sinteza (Dositej, Vuk, Njegoš), sve do modernog doba.

Ključne reči:

srpska književnost, srpski kulturni obrazac, Svetosavlje, Kosovski zavet