Izdanja

„Miloš Crnjanski: poezija i komentari“

Dragan Hamović

„Miloš Crnjanski: poezija i komentari“

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu / Novi Sad : Matica Srpska
Beograd, 2014.

Oznake:

УДК 821.163.41.09-1 Crnjanski M.(082)
ISBN 978-86-6153-196-5 (FF)
COBISS.SR-ID 208167948


Sažetak:

Ključne reči: