Izdanja

Pesničko delo i misao o poeziji Milovana Danojlića

Jovan Delić i Dragan Hamović

Pesničko delo i misao o poeziji Milovana Danojlića

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu : Dučićeve večeri poezije
Beograd : Trebinje, 2013.

Oznake:


Sažetak:

Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u 5–7. aprila 2012. u Trebinju izašao je u zajedničkom izdanju Instituta za književnost i umetnost, Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dučićevih večeri poezije iz Trebinja. Reč je o petnaestom zborniku u ediciji poetičkih istraživanja srpske književnosti, sa projekta koji je zasnovao prof. dr Novica Petković, a sada ga vodi prof. dr Jovan Delić.

Zbornik, koji su uredili Jovan Delić i Dragan Hamović, sadrži 27 tekstova naših savremenih tumača poezije iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, kao i iz Italije. Kao dodatak zborniku, Danojlić je, na predlog urednika, napisao opširni eksplicitno poetički prilog.

U zborniku radova Pesničko delo i misao o poeziji Milovana Danojlića zastupljeni su sledeći autori: Jovan Delić, Ðorđije Vuković, Dragan Hamović, Ranko Popović, Miodrag Maticki, Slađana Jaćimović, Aleksandar Milanović, Sanja Paripović, Marko Avramović, Svetlana Šeatović Dimitrijević, Jana Aleksić, Predrag Petrović, Branko Letić, Risto Tubić, Petar Pijanović, Jovan Ljuštanović, Valentina Hamović, Zorana Opačić, Nedeljka Perišić, Jelena Panić Maraš, Andreja Marić, Mina Ðurić, Olivera Radulović, Goran Radonjić, Sonja Veselinović, Persida Lazarević di Ðakomo i Branko Brđanin.

Radovi su raspoređeni u pet poglavlja. Prvi čine tekstovi koji sagledavaju Danojlićevu poeziju kao celinu, ali fokusiraju i neke problemske aspekte njene poetike: esejistički rad, poetičku evoluciju, poetiku pejsaža, pitanje kritičke svesti, opreku zavičaja i tuđine, pesnikovo jezikotvorstvo i vrste pesničkih oblika koje koristi i modifikuje.

Radovi u drugom poglavlju usredsređeni su na pojedine zbirke, odnosno pesničke celine, od debitantske zbirke Urođenički psalmi do zasad poslednje zbirke epigrama. Na primerima izabranih zbirki, autori su bavili ranom poetikom, egzistencijalnom poziciji pojedinca, odnosu između rodnog i stranog prostora, tematskim kompleksom bekstva i oblicima humora i ironije kao sredstvima umnog i moralnog angažmana.

Treće poglavlje zbornika o poetici Milovana Danojlića zapremaju radovi o dečjoj, odnosno naivnoj poeziji ovog autora, kojom se i teorijski ozbiljno bavio, posebno važnim za moderni poetički kontekst: pitanje graničnosti pomenutog žanra, fenomen igre, koncept naivne pesme u pesničkoj praksi, postupak karakterizacije likova, kao i Beograd i doživljaj prirode.

Prevodilački rad i komparativne veze između Danojlićeve poezije i pesnika koje je prevodio čini tematski domen radova četvrtog poglavlja. Razmatrana su prožimanja sa rimskom lirikom, sa Klodelom, Paundom, kao i poetika prevođenja, ali i stvaralački pristup prevođenju scenskog jezika Šekspira.

Danojlić je, u petom poglavlju, izložio svoja iskustva o opštim pitanjima poezije, pesničkoj tehnici, dečjoj pesmi, prevođenji, o poetskoj prozi, shvatanju jezika i stila.

Pored uobičajene naučne aparature uz svaki tekst, zbornik je opremljen i imenskim registrom.

Ključne reči:

poezija, poetika, srpska poezija 20. veka, književnost za decu, komparativna proučavanja, poetika prevodilaštva